Aanbidding en Onderlinge sorg

Skakelpersoon: Ds. Marius Swart

Die diens van barmhartigheid is ‘n arm van die onderlingesorgbediening.

Die doel is om lidmate sowel as nie-lidmate op geestelike vlak deur die predikante, sowel as maatskaplike vlak te bedien. Laasgenoemde is absoluut op noodverligting soos huishuur, krag en voedselnood gerig. Enige ander versoeke soos brandstof en dienste soos sielkundige hulp wat verwysing na professionele persone verlang, word met omsigtigheid hanteer. Bestaande gratis dienste soos onder andere dié van die CMR en staat, word gewoonlik as alternatiewe oorweeg.

NCF (Nelspruit Gemeenskapsforum)

Ons gemeente is al ‘n geruime tyd betrokke by die forum. Selgroepe voorsien Vrydae oggende ontbyt en middagetes word deur individuele groepe in die gemeente voorberei.  

Die NCF het begin met eredienste op 6 Desember 2004. Die primêre doelwit is om mense in Mbombela te help in tye van nood. Dit is n holistiese benadering en wil graag by die “wortel” van die probleem kom. Projekte waarby NCF betrokke is, sluit in:

Damaskus Plaas

‘n Residensiële ophefprogram

Amakahaya/Ons Huis

‘n Residensiële program vir kinders wat wees gelaat is deur HIV/VIGS

Floodgates

Waar alle donasies ontvang word van kos tot meubels en toerusting en dan versprei word aan NCF en ander programme asook die breër gemeenskapsnood

nelspruitcommunityforum.org

Begrafnis

Skakelpersoon: Hettie Alberts

Die begrafnisbediening se doel is om verversings tydens begrafnisse te verskaf. Aangesien begrafnisreëlings deur die kerkkantoor behartig word, skakel die kantoor direk met die begrafnisbediening wanneer verversings bedien moet word.

Eiendom

Skakelpersoon: Henri van der Walt

Die Eiendomsbediening is verantwoordelik vir die bestuur en instandhouding van alle geboue, toerusting en munisipale dienste van die gemeente. Nuwe projekte word van tyd tot tyd geloods ter verbetering van die fasiliteite met die uiteindelike doel om die funksionering van die gemeente se aktiwiteite te optimaliseer.

Enige handige persoon wat kan bystaan met die beplanning en uitvoering van sulke aktiwiteite is welkom om die kerkkantoor te skakel.

Esters

Skakelpersoon: Melinda Thom

Die Esters skep die geleentheid vir vroue om aktief deel te wees van die gemeente. Die fokus van die groep is om die vroue van die gemeente saam te snoer, mekaar beter te leer ken, te ondersteun en sodoende ons talente te gebruik tot eer en verheerliking van God en die uitbreiding van sy koninkryk.

Ons beplan en hou heerlike samekomste sowel as sosiale gemeente-aktiwiteite en bied daarmee vir die vroue geleenthede om na ander buite ons gemeente uit te reik en hulle te dien.

Gasvryheid

Skakelpersoon: Fouché Wiid

Lede van hierdie bediening stel hulle ten doel om besoekers en nuwe intrekkers by kerkdienste tuis te laat voel. Hulle help ook diegene wat om lidmaatskap van die gemeente aansoek wil doen.

Die lede verskaf inligting wat besoekers en nuwe intrekkers oor die gemeente verlang en vul die nodige vorm vir administrasiedoeleindes vir die kerkkantoor in.

Indien moontlik word ‘n afspraak gereël om hulle tuis te besoek en so nader kennis te maak. Daar word dan openhartig gesels en lekker gekuier.

‘n Verwelkomingsaand word vervolgens by die kerk gehou waar verversings bedien word en voornemende lidmate ander nuwe intrekkers ontmoet. Hulle word ook aan die leraars en gashere voorgestel wat meer inligting verskaf oor aktiwiteite by die gemeente en hoe hulle kan inskakel.

Gebed

Skakelpersoon: Juliana Erasmus

VISIE
Die visie vir die Gebedsbediening kom uit  Fil 2:10-12 – Dat elke knie in Westergloed-gemeente sal buig en elke tong sal bely dat Christus die Here is.

DOELWITTE
Om baie meer lidmate aktief by ons gebedsbyeenkomste betrokke te kry.

Ons wil ‘sien en hoor’ hoe mense deur getuienisse in die kerk en in gesprekke met mekaar, geestelik groei, en hoe gebed deel word van mense se alledaagse lewe.

PROJEKTE
Ons wil graag ‘n Diensgroep Gebed begin. Indien die Here dit op u hart druk om by die diensgroep in te skakel kontak gerus vir Juliana of die kerk kantoor . Matt 18:20 “want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle”

Gebedskamer:
Ons nooi almal uit om die gebedskamer te besoek, daar saam te kom vir Gebed, of ‘n gebedsversoek te los.

Weeklikse Gebedsbyeenkoms:
Indien daar ‘n behoefde in die gemeente is, kan ons weer die weeklikse Gebeds byeenkoms instel.

Koninkrykswerk:
“Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word… Hebreërs 4:16.

“Vader van heerlikheid, dankie dat U my seën met al die seëninge wat daar in die hemel is omdat ek aan Christus behoort. U het ons voor die fondasies van die wêreld gekies om heilig en sonder blaam in U liefde te wees. U het ons vrygekoop deur die bloed van U Seun en ons sondes vergewe. Nou bid ons, Vader, dat ons harte verhelder sal word sodat ons die wonderlike toekoms wat U beloof, sal begryp. Amen.

Getuienis

Skakelpersoon: Ds. Eliska Muller

By Westergloed glo ons dat die Getuienisbediening baie meer is as net sending. Ons streef daarna om ‘n missionale kultuur te kweek in ons gemeente. ‘n Missionale ingesteldheid beteken dat ek verstaan ek het ‘n baie spesifieke roeping op aarde as ‘n kind van God. Elke dag leef ek as gestuurde in ‘n stukkende wêreld as deel van ‘n gemeente wat glo dat God ons bymekaar roep om ons weer uit te stuur. So leef ek dan elke dag die liefde van Christus prakties uit teenoor elkeen wat ek ontmoet.

Natuurlik sluit hierdie ingesteldheid ook evangelisasie en sending in. Daarom is die gemeente op verskillende maniere betrokke by projekte en mense wat die evangelie verkondig en die koninkryk uitbou, nie net in ons onmiddellike omgewing nie, maar ook internasionaal.

Daar is soveel maniere om betrokke te raak by Westergloed se getuienisbediening. Finansiële bydraes is altyd welkom, maar dis verseker nie die enigste manier nie! Gebed is ‘n spesiale geskenk van God en elkeen wat ‘n kind van God is, kan hierdie geskenk gebruik om vir projekte en evangeliste waarby ons betrokke is, te bid. ‘n Lys van deurlopende projekte en mense by wie ons betrokke is, is onder andere:

PLAASLIK

VGK Alkmaar: Ons ondersteun 3 persone finansieël en is ook by projekte van VGK Alkmaar betrokke soos wat geleenthede ontstaan.

Bybelverspreiding: Ons is finansieël by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika betrokke. Ons identifiseer ook jaarliks rondom Bybelsondag ‘n projek waar bybels ingesamel en versprei word. Ons “Silwergeld-projek” waar lidmate Sondae silwergeld by die kerk kan doneer, is spesifiek gerig op Bybelverspreiding.

Good Hope Daycare centre: Een van ons selgroepe is betrokke by hierdie skool deur kos en ander noodsaaklikhede te voorsien op ‘n weeklikse basis.
Back to the Bible Bybelkollege by Barberton: Ons ondersteun elke jaar een student wat hulp nodig het met studiefondse. Daar word ‘n bydrae gemaak ten opsigte van die spyseniering tydens die gradeplegtigheid aan die einde van die jaar. Die gemeente woon gewoonlik die geleentheid by waar Bybels aan die gegradueerdes oorhandig word tydens die seremonie.

BUITELAND

Mosambiek: Ons ondersteun twee leraars wat in Mosambiek werk. Vanaf 2015 is ons in Calanga by die gemeenskap betrokke. Tydens hierdie uitreik bou ons ‘n kliniek vir die gemeenskap, maar spandeer ook tyd saam met die mense deur by hul huise te kuier, skole te besoek en saam met gemeentes te aanbid.

Midde-Afrika: Twee radio stasies word finansieël ondersteun. Hierdie radio stasies bereik groepe wat nie direk bereik kan word nie deur uitsendings. Trans Wêreld Radio bereik die Kanuris en FEBA radio bereik die YAO groep.

Indië: Pastoor Sam Selva Raj se Echo of His Call bediening word ondersteun.

Hou ook die webtuiste en Facebook-blad dop vir opkomende projekte en hoe jy daar betrokke kan raak. Kom neem deel en ervaar hoe die Here jou gebruik om sy lig uit te dra!

Gryskrag

Skakelpersoon: Callie van der Merwe

Gryskrag, ‘n bediening vir ons gemeente se senior burgers, is in Januarie 2004 gestig. Ons kom een maal per maand bymekaar, gewoonlik elke derde Dinsdag van die maand.

By hierdie geleenthede reël ons enigiets wat lekker is, van iemand om ons te kom toespreek, tot konserte, flieks, sangoptredes, samesang en selfs ‘n worsbraai. Omdat ons met die Hervormde Kerk se Kuierhoekie skakel, sluit Gryskrag in Augustus en September by hulle aan. In Oktober is ons weer op ons eie en in November hou ons ons afsluitingsete.

Kinderkerk

Skakelpersoon: Ds. Eliska Muller

Die kinderkerk by Westergloed se hooffokus is om kinders van kleins af ‘n liefde vir die Here en die Bybel te leer, maar ook dat hulle ‘n belangrike rol het om in die wêreld te vervul.

Daarom het die ouderdomsgroepe se temas almal iets te doen met liggies wat moet skyn vir Jesus.

Die kinders word op hul eie vlak geleer en die kinderkerk word soos ‘n erediens ingerig. Hulle het ook lof en aanbidding waarna ‘n les deur ‘n groepleier in die groot groep aangebied word. Daarna verdeel hulle in groepies waar ‘n aktiwiteit of les die dag se onderwerp vaslê.

Dis wonderlik om te sien hoe die kinders groei en hoe lief hulle vir die Here en sy kerk is. Hulle is vir ons ‘n voorbeeld in getrouheid en toewyding.

Kleingroepe

Skakelpersoon: Ds. Marius Swart

Om van ‘n kleingroep lid te wees, is ‘n wonderlike ervaring. Dit is waar ons deel word van ‘n geestelike gesin en waar ons saam groei in die geloof. Dit is die hart van ons gemeente.

Daar is soveel mooi getuienisse van groepe wat mekaar dra en ondersteun. Ons volg elke kwartaal ‘n reeks waarvan die tema deur die behoefte van die tyd bepaal word.

Deur kleigroepe kry ons die geleentheid om saam met medegelowiges te groei. Dit laat gemeentelede toe om nie net deur ander opgebou te word nie, maar ook om ander op hulle geloofspad te bemoedig en versterk.

Kom en word deel van die gemeente! Skakel die kerkkantoor en raak nou by ‘n kleingroep betrokke.

Kommunikasie

Skakelpersoon: Jannie Muller

Die kommunikasiebediening se doel is om lidmate en die publiek van enige gebeure in en om die gemeente in kennis te stel. Ons glo dat ‘n betrokke gemeente ‘n gesonde gemeente is. Dit is daarom vir lidmate belangrik om te weet watter aksies in die gemeente plaasvind, sodat hulle daarby kan inskakel.

Kommunikasie met die gemeente en publiek geskied deur middel van die volgende:

  • Webwerf
  • Facebook
  • Sms’e
  • E-posse
  • Afkondigings
  • Westergloedjie (Weekblaadjie)
  • Plaaslike koerant
  • Plaaslike radiostasies

Enigeen met ‘n aanleg in die kunste, kreatiewe denke of ondervinding in die mediabedryf is welkom om by ons in te skakel.

Multimedia

Skakelpersoon: Hannes Fuhri

Die dataprojektor-/rekenaarspan: Tans bestaan die span uit sowat vier lede wat tydens alle dienste in die gemeente se rekenaar-/projektorbehoeftes voorsien. Dit sluit in alle afkondigings, foto’s, liedere, video- en klankgrepe wat tydens die dienste aangebied word.

Vooraf moet al hierdie inligting natuurlik in die regte formaat “opgestel” word sodat dit dan tydens die diens vertoon kan word. Verskeie programmatuur word hiervoor ingespan, soos Lyrics, Windows Media Player en Power Point.

Die meeste van die woorde van die bekender liedere is reeds op die kerk se databasis, maar talle  nuwe liedjies, asook klank- en videogrepe, word gereeld deur die span opgelaai.

Musiek

Skakelpersoon: Miranda van Heerden

Jongmense en ouer mense het n behoefte om uitdrukking te gee aan hulle geloof. Beide groepe wil die fees van hul verlossing vier! Dit is waar sang so n belangrike rol in n gemeente speel, want dit verenig jonk en oud! Dit is ook waarna ons by Westergloed streef: om deur ons sang waarlik God se naam groot te maak en om ons blydskap oor ons verlossing uit te jubel!

Die oggenddiens is ‘n meer formele diens. Ons sing Liedboek, Flam en Vonkk liedere. Ons is ook tans in die proses om heelwat nuwe liedere uit veral Flam en Vonkk aan te leer, aangesien daar pragtige liedere is.

Die aanddiens is gerig op die jeug met die gevolg dat die musiek baie modern is. Kontemporere geestelike liedere word dan gesing.

Oefentye vir beide dienste is op n Donderdagaand vanaf halfses tot agtuur. Vanaf 17.30 – 18.30 oefen die voorsangers vir die oggenddiens, vanaf 18.30 – 19.00 oefen die instrumentaliste wat bestaan uit klavier, orrel, tjello, viool, klarinet en ghitare. Vanaf 19.00 tot 20.00 oefen die aandgroep.

Almal is welkom om te kom aanmeld om deel van die bedieningspan te word. Vir ons wat reeds deel is, verskaf dit groot vreugde om op so n unieke manier uiting aan ons geloof te gee!

Ondersteuningsgroep

Skakelpersoon: Martie van Putten

Doel van ondersteuningsgroep

Westergloed se Ondersteuningsgroep bestaan uit ‘n groepie lidmate wat gemeentelede besoek wat eensaam is, in ‘n hospital opgeneem of ontslaan is en tuis aansterk of deur ‘n moeilike tyd gaan en net ‘n bietjie troosgeselskap soek. Groeplede bied ondersteuning nie berading nie: luister, ondersteun en let op dieperliggende probleme en stel leraars in kennis waar hulp nodig is.

Daar is talle lidmate wat ‘n besoek benodig/verwelkom en wil ons groep hierin ons leraars behulpsaam wees vir wie dit onmoontlik is om by almal self uit te kom.

LW: Ons vervang nie hul persoonlike aandag nie, ons help net.

Personeel

Skakelpersoon: Bennie Thom

Die personeeldiensgroep se doel is om as skakel tussen die kerkraad en die personeel in diens van die gemeente op te tree. Beide predikante is ook werknemers en word dus ook deur die diensgroep verteenwoordig. Die belangrikste verantwoordelikhede sluit in: die leraars se traktemente, die administratiewe personeel se salarisse, posbeskrywings, diensure, verlof en enige aangeleentheid rakende hulle werk. Die diensgroep sien ook toe dat bogenoemde sake kragtens heersende arbeidswetgewing bestuur word.

Tieners

Skakelpersoon: Ds. Eliska Muller

Die Tienerbediening se hoofmissie is om sinvolle verhoudings te bou. Ons fokus dus nie in die eerste plek daarop om ‘n “show” op te sit nie. Ons bied ‘n veilige omgewing waar tieners kan groei deur in verhouding met mekaar en volwassenes wat omgee, te leer hoe lyk praktiese Christenskap.

Daar is soveel uitdagings in jongmense se lewens en ons wil graag ‘n pad saam met hulle stap om ‘n manier te vind om te oorleef in hierdie deurmekaarwêreld waarin hulle groot word. Ons het nie al die antwoorde nie, maar ons groei saam wanneer ons saam soek. Ons wens is dat tieners wat deel is van ons jeug selfstandige en selfversekerde jongvolwassenes sal wees, wat vanuit hulle geloof en verhouding met die Here die lewe daarbuite kan aanpak.

Ons het verskeie geleenthede vir die tieners om deel te neem en te groei. Die jeug woon hoofsaaklik die Informele diens op ‘n Sondagaand by waarna die tiener omgeegroepe plaasvind. Woensdae het ons jeug by die kerk 18:00-19:30 waar ons lekker saam aanbid, leer, uitreik projekte aanpak en sommer net lekker saam kuier. Daar is ook verskeie kampe en uitreike na die gemeenskap. Hou Facebook dop op ons jeuglad BBJ Westergloedjeug of die gemeenteblad NG Westergloed om te sien wat gebeur volgende.

www.facebook.com/bbj.westergloedjeug